Ochrana osobních údajů

V případě, že jste našim zákazníkem nebo odběratelem seminářů, spravujeme vaše osobní údaje. Níže se můžete seznámit se zpracováním vašich údajů, za jejichž ochranu a zabezpečení odpovídáme. Můžete se tak s právy, která v souvislosti s GDPR máte, seznámit, stejně tak s ochranou Vašich osobních údajů a jejími zásadami.

 

Správce osobních údajů

S - COMP Centre CZ s.r.o.
IČO: 26170621, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 76617, zastoupená Karlem Novákem, jednatelem.

V případě potřeby se prosím obracejte na + 420 739 637 681 nebo na e- mail: ludvikova@scomp.cz

Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů zákonné povinnosti vyplývající z platné legislativy splňujeme. Povinnosti ochrany Vašich osobních údajů vyplývají zejména ze zákona o ochraně osobních údajů a GDPR. Jedná se o zpracování Vašich osobních údajů jen na základě oprávněného důvodu, zejména oprávněného zájmu, zákonné povinnosti či Vámi uděleného souhlasu, případně plnění smlouvy. Tímto plníme informační povinnost předtím, než budeme Vaše osobní údajů zpracovávat a umožňujeme Vám uplatňovat Vaše práva podle zákona.

 

Účel zpracování osobních údajů

Zpracováváme Vaše osobní údaje z následujících důvodů a v uvedeném rozsahu:

 1. Vedení účetnictví – veškeré fakturační údaje (včetně IČ, DIČ, jména, emailu a telefonu) jsme nuceni evidovat z důvodu následných zákonných povinností pro vystavování, evidenci a správu daňových dokladů a komunikaci s tím spojenou
 2. Poskytování služeb – k tomu, abychom Vám mohli nabídnout objednaná školení, workshopy, konzultace apod. musíme zpracovávat Vaše jméno, příjmení, doručovací adresu, email a telefon z důvodu např. zajištění registrace v systému ISKA (Informační Systém pro Kvalifikace a Autorizace), zaslání elektronických studijních materiálů, instrukcí před kurzem, přístupů do virtuálních prostředí, zaslání certifikátů, evidenci účastníků u autorizovaných vendorů poskytujících školicí program apod.
 3. Marketing – Vaše jméno, příjmení a email potřebujeme pro zasílání vyžádaných aktuálních informací, garantovaných kurzech a novinkách, se kterými se v našem školicím středisku můžete potkat. Jelikož jste naším zákazníkem, zasíláme Vám informace z oprávněného zájmu, protože důvodně předpokládáme, že Vás tyto informace zajímají. Vaše údaje zpracováváme po dobu 5 let. Pokud ještě nejste naším zákazníkem, posíláme tyto informace pouze na základě uděleného souhlasu. Vždy můžete svůj souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailingu. Vaše údaje nepředáváme třetím osobám, které nemají oprávněný zájem na jejich zpracování. Fotografie z kurzů, workshopů a seminářů využíváme pouze pro účely propagace naší společnosti na webových stránkách, sociálních sítích a v propagačních materiálech, a to pouze na základě Vašeho souhlasu. S těmito materiály následně zacházíme dle zákona.
 4. Bezpečnost – v prostorách našeho školicího střediska jsou z bezpečnostních důvodů umístěny kamery, jedná se o vstupní halu (záznam se neukládá, ale pouze přehrává online). Pokud jsou kamery umístěny mimo centrum v budově společnosti nebo v jejím okolí, je to z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany osob.

 

Práva uživatele

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má uživatel níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je není možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, Správce přijme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

 • Právo na přístup k osobním údajům - Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným Správcem.
 • Právo na opravu - Můžete Správce požádat o opravu nepřesných osobních údajů.
 • Právo na výmaz - Můžete Správce požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR.
 • Právo odvolat souhlas  - Můžete kdykoli odvolat již udělený souhlas se zpracováním, a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.
 • Právo vznést námitku - Pokud Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.
 • Právo na omezení zpracování - V určitých případech můžete požadovat, aby Správce omezil prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).
 • Právo na přenositelnost údajů - Můžete požádat Správce, aby Vám či třetí osobě předal osobní údaje, které o Vás na základě smlouvy či Vašeho souhlasu zpracovává v elektronické podobě.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

Vaše údaje nepředáváme třetím osobám, které nemají oprávněný zájem na jejich zpracování. K Vašim osobním údajům mají primárně přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci (zejména lektoři a případně evidenční systém ISKA (Informační Systém pro Kvalifikace a Autorizace). K některým činnostem využíváme systémy společností, které dokážou stejně tak ochránit Vaše data jako my. Primárně se jedná o náš účetní systém Helios.

Vaše osobní údaje (emailovou adresu) zpracováváme v marketingovém nástroji Mailkit za účelem zasílání informací o kurzech, novinkách a webových seminářích či odborných konferencích. S poskytovatelem služby Mailkit s.r.o. máme podepsanou smlouvu splňující podmínky nařízení GDPR a tato společnost je členem Certified Senders Alliance. Přihlašovací údaje jsou chráněny a nikdo se k našim údajům nedostane, aniž by znal přihlašovací jméno a heslo, které třetím osobám neposkytujeme.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vámi udělený souhlas můžete kdykoli odebrat kliknutím na odkaz pro ODHLÁŠENÍ v každé ze zaslaných zpráv. V případě podezření na zneužití vámi poskytnutých údajů, máte právo předat podnět k šetření na Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě dotazů se můžete obracet na správce na emailové adrese info@scomp.cz. Máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč. Máte též právo na doplnění či změnu Vašich osobních údajů či omezit jejich zpracovávání. Vaším právem je též právo na výmaz Vašich osobních údajů. Můžeme smazat Vaše osobní údaje pouze v případě, že tím neporušíme jinou zákonnou povinnost, například dobu uchovávání daňových dokladů apod.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Jedná se o dobu v průběhu komunikace ohledně poskytovaných služeb a dále po dobu 5 let. Po skončení komunikace mohou být Vaše osobní údaje dále zpracovávány z důvodu existence oprávněných zájmů či z důvodů daných zákonem. Dále Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, a to do doby, než udělený souhlas odvoláte. Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí stanovené doby zpracování budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, anonymizovány či zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby).
 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

V případě podezření na zneužití vámi poskytnutých údajů, máte právo předat podnět k šetření na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Vámi udělený souhlas můžete kdykoli odebrat kliknutím na odkaz pro ODHLÁŠENÍ v každé ze zaslaných zpráv.

 

Mlčenlivost

S našimi zaměstnanci a spolupracovníky máme smluvně ošetřené bezpečné zpracování Vašich osobních dat. Tito jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích i o našich bezpečnostních opatřeních. Bez Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Další informace